informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODONero” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 3go Maja 7/32, 20-078 Lublin informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach` z tym związanych.

Nero” sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki czas Nero” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Nero” sp. z o.o. wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe w następujących celach:

1/ podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Nero” sp. z o.o.:

- przez czas potrzebny do zawarcia umowy o pracę/zlecenia/kontraktu, nie dłużej jednak niż rok od powzięcia uzasadnionego przekonania, że do zawarcia umowy nie dojdzie i nie dłużej niż w 2 lata od ich pozyskania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO); „Nero” sp. z o.o. od osoby ubiegającej się o zatrudnienie może żądać podania danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. Ponadto „Nero” sp. z o.o. może żądać złożenia dokumentów wskazanych w § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017, poz. 894 t.j. z późn. zm.). Podanie powyższych danych jest wymogiem „Nero” sp. z o. o. na potrzeby rekrutacji, nie jest to wymóg ustawowy.

2/ prowadzenia z osobą ubiegającą się o zatrudnienie korespondencji – w zakresie wynikającym z treści umowy lub z nią związanej, w innych przypadkach przez okres 6 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie (prawnie uzasadniony interes, obowiązek prawny, ochrona żywotnych interesów osoby ubiegającej się o zatrudnienie);

3/ wykonania ciążących na Nero” sp. z o.o. obowiązków prawnych, np.: prowadzenia dokumentacji na potrzeby rekrutacji pracowniczej.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych „Nero” sp. z o.o. będzie korzystać:

a/ przez czas wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO);

lub

b/ przez czas, w którym „Nero” sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO) i kolejne 3 miesiące;

4/ ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) – do momentu przedawnienia ewentualnych Państwa roszczeń bądź do momentu wygaśnięcia naszych roszczeń; i kolejne 3 miesiące;

Profilowanie danych

Nero” sp. z o.o. nie dokonuje profilowania danych osobowych (profilowanie to automatyczna analiza danych osobowych wykonywana elektronicznie – przez przeznaczone do tego oprogramowanie).

Czy Nero” sp. z o.o. przekazuje innym podmiotom dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Nero” Sp. z o. o. nie przekazuje danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie innym podmiotom; przetwarza je wyłączenie wewnątrz swojej organizacji.

Czy dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie podlegają przekazaniu poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nero” sp. z o.o. nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Przysługujące osobie ubiegającej się o zatrudnienie uprawnienia:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może złożyć do Nero” sp. z o.o. wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1/ sprostowanie (poprawienie) nieprawidłowych danych lub uzupełnienie danych;

2/ usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3/ ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4/ dostęp do danych (między innymi: o informację o przetwarzanych przez Nero” sp. z o.o. danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz o kopię danych.

Z tych praw osoba ubiegająca się o zatrudnienie może skorzystać, składając wniosek w siedzibie Nero” sp. z o.o. pod adresem wskazanym na końcu tej informacji lub w dowolny inny sposób. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia osoba ubiegająca się o zatrudnienie może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przezNero” sp. z o.o. danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach „Nero” sp. z o.o. może odmówić uwzględnienia wniosku. W takich przypadkach Nero” sp. z o.o. wyjaśni motywy decyzji i poda jej podstawę prawną. W każdym przypadku Nero” sp. z o.o. będzie niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu praw.

Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach osoba ubiegająca się o zatrudnienie może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Nero” sp. z o.o. danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Nero” sp. z o.o. nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:

1/ ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

lub

2/ podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Nero” sp. z o.o. danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, Nero” sp. z o.o. może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać.

Skarga

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: Nero” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3-go Maja 7/32, 20-078 Lublin, telefon: +48 81 528 98 83 email: office@nero.pl