Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Promocja marki produktowej NERO na rynkach międzynarodowych poprzez uczestnictwo w branżowych programach promocji.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest dotarcie do odbiorców zainteresowanych zakupem produktów oferowanych przez Nero Sp. z o.o., promocja marki NERO na rynku międzynarodowym i zwiększenie jej rozpoznawalności.

Rezultatem projektu ma być zwiększona ilość eksportowanych przez Nero Sp. z o.o. produktów mięsnych na rynki międzynarodowe, co przełożyć ma się na wzrost przychodów Spółki.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-06-0025/19

Całkowita wartość projektu wynosi: 275 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 165 300.00 PLN